ePrivacy

AVG |ePrivacy,

Verklaring van gegevensbescherming

KI Mobiel. gevestigd aan Eekhorstweg 21A, 7942 JC te Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://kimobiel.nl

KI Mobiel
Eekhorstweg 21A
7942 JC Meppel

Mobiel: +31 6 54 90 77 02

Persoonsgegevens die wij verwerken:

KI Mobiel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kimobiel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken KI Mobiel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

KI Mobiel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van (KI Mobiel ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

KI Mobiel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

KI Mobiel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KI Mobiel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze Website. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals in deze privacy verklaring verder omschreven.

KI Mobiel gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KI Mobiel  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kimobiel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KI Mobiel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

KI Mobiel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kimobiel.nl

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KI Mobiel.nl

Leveringsvoorwaarden: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KI Mobiel.nl

a. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn toepasselijk op al onze transacties tussen partijen voor zover de toepasselijkheid is uitgesloten. Afspraken welke afwijken van het in deze algemene voorwaarden bepaalde dan wel daaraan hoe dan ook uitbreiding geven gelden slechts indien voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Algemene voorwaarden van derden gelde slechts indien voor zover wij ons daar mede uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.

b. Totstandkoming van transacties:

3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons dus het recht voor orders zonder opgaven reden te weigeren.

c. Levertijd:

4. Een eventuele overeengekomen levertijd geldt steeds exclusief onvoorziene omstandigheden, het bepaalde hierna in artikel 5.

d. Overmacht:

5. In geval van overmacht, als hoedanig geldt onder meer storing in de levering, ziekte, staking etc. en in algemeen elke omstandigheid welke levering anders dan met normale inspanning en kosten onzerzijds bemoeilijkt, is onze verplichting tot levering opgeschort zolang de overmacht vormende omstandigheid of omstandigheden hun effect doen gevoelen. Indien naar ons oordeel zich een geval van overmacht voordoet zullen wij daarvan de koper c.q. gebruiker zo spoedig mogelijk inlichten.

e. Garantie:

6. Wij garanderen dat elk dosis sperma is verwerkt volgens de voorgeschreven VWA protocollen voor EU erkende stations, elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten. Wij kunnen GEEN garantie geven over resultaten, daar deze afhankelijk zijn van bedrijfsomstandigheden en of vakbekwaamheid van de gebruiker. Ook geven wij geen garantie op de gebruikte materialen (bewaar box, pipetten, shape-bags, verdunning (voeding)etc.)

7. Met betrekking tot door ons als tussenhandel geleverde goederen staan wij slechts in voor ons bekende, verborgen gebreken.

8. De aansprakelijkheid van de leverancier is ten alle tijde beperkt tot de factuurwaarde. De beperking zit op het geleverde product zelf, als op gevolg schade, bedrijfsschade en alle overige schade.

f. Betaling:

9. Bij gebreke van betaling binnen de op de factuur aangegeven termijn, is de koper van rechtswege de wettelijke rente verschuldigd over het factuur bedrag vanaf het tijdstip waarop hij uiterlijk had dienen te betalen. Alle kosten, ook die van onze raadsman, welke wij redelijkerwijs hebben moeten maken om de koper tot voldoening aan zijn verplichtingen jegens ons te noodzaken zijn voor rekening van de koper.

10. Wij zijn te alle tijde gerechtigd uitvoering c.q. verdere uitvoering van onze verplichtingen jegens de koper op te schorten, tot dat deze naar ons genoegen zekerheid zal hebben gesteld voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.