Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KI Mobiel.nl

Leveringsvoorwaarden: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KI Mobiel.nl

a. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn toepasselijk op al onze transacties tussen partijen voor zover de toepasselijkheid is uitgesloten. Afspraken welke afwijken van het in deze algemene voorwaarden bepaalde dan wel daaraan hoe dan ook uitbreiding geven gelden slechts indien voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Algemene voorwaarden van derden gelde slechts indien voor zover wij ons daar mede uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.

b. Totstandkoming van transacties:

3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons dus het recht voor orders zonder opgaven reden te weigeren.

c. Levertijd:

4. Een eventuele overeengekomen levertijd geldt steeds exclusief onvoorziene omstandigheden, het bepaalde hierna in artikel 5.

d. Overmacht:

5. In geval van overmacht, als hoedanig geldt onder meer storing in de levering, ziekte, staking etc. en in algemeen elke omstandigheid welke levering anders dan met normale inspanning en kosten onzerzijds bemoeilijkt, is onze verplichting tot levering opgeschort zolang de overmacht vormende omstandigheid of omstandigheden hun effect doen gevoelen. Indien naar ons oordeel zich een geval van overmacht voordoet zullen wij daarvan de koper c.q. gebruiker zo spoedig mogelijk inlichten.

e. Garantie:

6. Wij garanderen dat elk dosis sperma is verwerkt volgens de voorgeschreven VWA protocollen voor EU erkende stations, elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten. Wij kunnen GEEN garantie geven over resultaten, daar deze afhankelijk zijn van bedrijfsomstandigheden en of vakbekwaamheid van de gebruiker. Ook geven wij geen garantie op de gebruikte materialen (bewaar box, pipetten, shape-bags, verdunning (voeding)etc.)

7. Met betrekking tot door ons als tussenhandel geleverde goederen staan wij slechts in voor ons bekende, verborgen gebreken.

8. De aansprakelijkheid van de leverancier is ten alle tijde beperkt tot de factuurwaarde. De beperking zit op het geleverde product zelf, als op gevolg schade, bedrijfsschade en alle overige schade.

f. Betaling:

9. Bij gebreke van betaling binnen de op de factuur aangegeven termijn, is de koper van rechtswege de wettelijke rente verschuldigd over het factuur bedrag vanaf het tijdstip waarop hij uiterlijk had dienen te betalen. Alle kosten, ook die van onze raadsman, welke wij redelijkerwijs hebben moeten maken om de koper tot voldoening aan zijn verplichtingen jegens ons te noodzaken zijn voor rekening van de koper.

10. Wij zijn te alle tijde gerechtigd uitvoering c.q. verdere uitvoering van onze verplichtingen jegens de koper op te schorten, tot dat deze naar ons genoegen zekerheid zal hebben gesteld voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.